Ajankohtaista

Vastaava tutkijamme Katarina Alanko käy tekstissään läpi nepsy-lasten koulupoissaoloja koskevaa tutkimusta

https://naenepsy.fi/vieraskyna/barn-med-neuropsykiatriska-utmaningar-och-skolfranvaro/?fbclid=IwAR1SuyaJxD-iEX8yO4tmRFXDRfvJT7fOtEyW4-lqRmrlYJ-Ty4lWK9ZzRF4

Koulupoissaolot Suomessa ja Ruotsissa on tutkimushanke, jonka tarkoituksena on aikainen koulunkäyntiongelmien tunnistaminen. Hankkeessa validoimme myös suomeksi ja ruotsiksi käännettyjä mittareita, joita koulussa voi käyttää tähän tarkoitukseen. Tämän lisäksi keräämme kirjoituskeruun avulla oppilaiden, vanhempien ja koulun henkilökunnan kokemuksia koulua käymättömyydestä. Haluamme tietää minkälaiset tukimuodot ovat toimineet ja mitä vielä tulee kehittää.

Uusi katsausartikkeli!

Hankkeen tutkijat Alanko ja Strömbeck ovat, yhdessä eurooppalaisten tutkijakollegoiden kanssa, kirjoittaneet katsausartikkelin jossa tarkastellaan koulukieltäytymisinterventioissa käytettyjä tulosmuuttujia (outcome-measures). Katsaukseen valikoitui 51 tutkimusta yli 3000 artikkelin joukosta. Tulosmuuttujien perusteella tutkijat loivat katsauksen siihen, minkälaisia teoreettisia käsitteitä (construct) tutkimuksissa oli mitattu. Tavallisimpia käsitteitä olivat poissaolot, emotionaaliset ja käyttäytymisen oireet (mukaan lukien ahdistus ja masennus), toimintakyky sekä minäpystyvyys. Tutkijat keskustelevat siitä minkälaisia käsitteitä jatkossa tulisi sisällyttää interventiotutkimuksiin koulukieltäytymisestä ja mikä käsitteiden kliininen relevanssi on. Tärkeää on käyttää validia poissaolotietoa, psykometrisesti laadukkaita mittareita, luoda yhtenevä käsitys minkälaisia mittareita ja arvioita olisi hyvä käyttää ja miten usein niitä tulisi käyttää hoidon aikana. Tärkeää on myös tarkentaa mitkä kriteerit onnistuneelle hoidolle ovat ja käyttää useampia informaation lähteitä.

 

Artikkelin voi lukea täällä
https://www.frontiersin.org/school refusal