Aktuellt

Studie om utfall av Hemmasittarprogrammet (HSP) publicerad av doktorand Johan Strömbeck

HSP är ett multimodalt KBT-baserat behandlingsprogram för komplex och lågvarig skolfrånvaroproblematik.

 

Resultatet visar att ungdomarna går mer i skolan och mår bättre efter avslutad behandling.

 

Länk till studien:

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2333794X211002952

Ledande forskare Katarina Alanko presenterar forskning om skolfrånvaro hos barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer:

https://naenepsy.fi/vieraskyna/barn-med-neuropsykiatriska-utmaningar-och-skolfranvaro/?fbclid=IwAR1SuyaJxD-iEX8yO4tmRFXDRfvJT7fOtEyW4-lqRmrlYJ-Ty4lWK9ZzRF4

Skolfrånvaro i Finland och Sverige studerar hur man kan känna igen elever med begynnande problematisk skolfrånvaro. Vi studerar olika frågeformulär som kan användas för detta ändamål. Dessutom samlar vi in berättelser om frånvaro av elever, föräldrar och skolpersonal. Vi vill få en bild av vad som fungerat och vilka brister som finns i systemet

Ny översikt över studier som mätt skolvägran!​

Forskarna Alanko och Strömbeck har tillsammans med kolleger från Sverige, Norge och Holland skrivit en översiktsartikel där man granskar behandlingsstudier om skolvägran (school refusal). Syftet var att kartlägga vilka slags utkomstmått man använt i behandlingsstudierna. Över 3000 artiklar screenades och 51 studier inkluderades i översikten. Utgående från utkomstmåtten konstruerade forskarna en lista över konstrukt som förekom i studierna. Vanligast var att mäta skolnärvaro, emotionella och behaviorala symptom (inklusive ångest och depression), funktionsnivå samt självförmåga. Forskarna ger i diskussionen synpunkter på vilka konstrukt som kunde vara bra att ta med i behandlingsstudier framöver, och som har relevans för professionella i kliniska arbeten. Huvudteman är att använda giltigt data om skolfrånvaro, mätskalor med psykometriskt goda egenskaper, skapa enighet i vilka instrument och mätskalor som används, och med vilka tidsintervall man mäter konstrukten. Viktigt är även att specificera vilka kriterierna för önskad utkomst är, samt att använda flera informationskällor.


Artikeln finns tillgänglig här:

https://www.frontiersin.org/school refusal

Systematisk litteraturöversikt om mobbningens effekter på skolfrånvaro över tid

Fanny Nyström har skrivit en kandidatavhandling om temat och presenterar i videon nedan forskningsfältet och resultaten.