Skolfrånvaro i Finland och Sverige-projektet

 

”Skolfrånvaro i Finland och Sverige” handlar om oroväckande, eller problematisk skolfrånvaro. Den mesta frånvaron från skolan är oproblematiskt, men för en del elever blir frånvaron allt större och kan ibland utvecklas till kronisk frånvaro från skolan.

I den här studien vill vi studera tre olika frågeformulär som används för att kartlägga skolfrånvaro. Dessa frågeformulär kan användas i skolan då man märker att en elev börjar ha allt större mängder (enhetlig eller strö-) frånvaro. Man tänker att frånvaron kan ha olika orsaker och med hjälp av frågeformulären kan man få tag på vad orsaken kan vara, så att man på bästa sätt kan hjälpa eleven till ökad närvaro. Frågeformulären fylls i av eleven själv och/eller av elevens föräldrar. Vi kommer att samla in svar från 1000 elever i Finland och Sverige för att se hur bra frågeformulären fungerar för att känna igen problematisk frånvaro, och vilka orsaker som finns för frånvaron. Vi samlar även in data från föräldrar.

På samma gång kartlägger vi förekomst av frånvaro i båda länder, samt hur det hänger ihop med t.ex. spel/internetbeteende.

Erfarenheter av skolfrånvaro: berättelser av elever, föräldrar och skolpersonal – projektet

 

 

Ett annat projekt om skolfrånvaro, som heter ”Erfarenheter av skolfrånvaro, berättelser av elever, föräldrar och skolpersonal”, handlar om att vi vill samla in berättelser om skolfrånvaro av olika personer som kommer i kontakt med det. Vi vill veta hur elever upplevt sin skolgång, hur frånvaron kommit till, vad man upplever har bidragit till den, hur frånvaron påverkat elevens liv, hur eleven blivit bemött, hurudan hjälp eleven fått och om och hur eleven kunnat öka sin närvaro. På samma sätt vill vi samla in berättelser av familjerna med ett barn med problematisk frånvaro, och lärare och annan skolpersonal som i sitt arbete kommer i kontakt med elever med problematisk skolfrånvaro. Genom att samla in dessa berättelser vill vi känna igen hurudana insatser som hjälper och vilka brister det finns i systemet.