David Heyne, associate professor, – Leiden University

Peter Friberg, Robert Palmer, Ia Sundberg-Lax, – Magelungen

Martin Knollman, Ph.D., psychologist, – University of Duisburg-Essen

Robin Ulriksen, Ph.D., researcher, – Statped, Norway

Martin Bergström, Ph.D., – Lund University